New Search

Results 221–240 of 692

View Record Name Registration or Birth Year Registration or Birth Location Parents' Names
View Record
William Thomas Kirk 1864 Blue Mountain, Victoria name surname,
name surname
View Record
Gordon Thomas Leister Craig 1893 Norwood name surname,
name surname
View Record
William Thomas George 1870 Adelaide name surname,
name surname
View Record
John Thomas Crouch 1870 Hartley name surname,
name
View Record
Henry Thomas George 1878 Wellington name surname,
name
View Record
John Thomas Creek 1876 Barossa name surname,
name surname
View Record
Charles Thomas Crick 1886 Chut, Victoria name surname,
name surname
View Record
Henry Thomas Croco 1872 Alexandra, Victoria name surname,
name surname
View Record
Rubert Thomas Gregg 1895 Oatlands name surname,
name surname
View Record
Charles Alphonse Thomas De Gruchy 1880 Adelaide name surname,
name surname
View Record
James Thomas Creek 1888 Horsham, Victoria name surname,
name surname
View Record
William Thomas Craig 1878 Mount Korong, Victoria name surname,
name surname
View Record
Edward Thomas L George 1879 Sydney name surname,
name
View Record
Leo Thomas Gregg 1895 Queensland name surname,
name surname
View Record
William Thomas Craig 1883 Queensland surname,
name surname
View Record
James Thomas Kirk 1879 Fremantle name surname,
name surname
View Record
Francis Thomas George 1883 Bright, Victoria name surname,
name surname
View Record
George Thomas Greig 1854 Longford name surname,
name surname
View Record
Leslie Thomas Graco 1896 Hotham, Victoria name surname,
name surname
View Record
Charles Thomas David Gregg 1886 Oatlands name surname,
name surname